همایش کارآفرینی و اشتغال در شهریار
آشنایی با تحصیل و زندگی دانشگاهی