جزوه انتگرال های چندگانه

یکی از عمیق ترین و اساسی ترین مباحث در درس ریاضی۲ رشته های فنی ـ مهندسی و علوم پایه تعمیم مفهوم انتگرال به توابع چند متغیره تحت عنوان «انتگرال های چندگانه» است. جزوه ای که آن را دانلود خواهید نمود مطالب بسیار بیشتری را در خصوص این تعمیم با یک دیدگاه ویژه در بر می گیرد. تعمیم مفهوم انتگرال بر اساس ابعاد زیر مجموعه های فضاهای n بعدی. شیوه این تعمیم چنان است که خواننده علاقه مند و باهوش براحتی روش تعمیم را درک نموده و خود می تواند برای توابع متنوع تری مفهوم انتگرال را توسعه دهد. در این جزوه، هر آن چه در خصوص انتگرال گیری از توابع چندمتغیره و کاربرد این انتگرال ها را می خواهید، خواهید یافت.