قسمت دوم جزوه ریاضی مهندسی

قسمت دوم جزوه ریاضی مهندسی شامل انتگرال های مختلط و حل معادلات با مشتقات جزیی.

درس ریاضی مهندسی، همواره از درس هایی است که مباحث بسیار کاربردی و مفیدی را برای دانشجویان رشته های فنی ـ مهندسی دارد و دانش ریاضی آنان را نیز به چالش می کشد. در واقع تقریباً هر چه در حساب دیفرانسیل و انتگرال، تحت عنوان ریاضی۱ و ریاضی۲ به دانشجویان آموزش داده می شود به همراه مباحث بیشتری در این درس به کار می رود. در قسمت دوم جزوه ریاضی مهندسی، مباحث مهمی همچون انتگرال گیری از توابع مختلط، سری های لوران و کاربرد آن ها در حل انتگرال های مختلط، قضیه مانده ها و … و نیز مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی را خواهید یافت. یکی از کاربردهای سری های فوریه که در بخش اول این جزوه دیده می شود در حل معادلات با مشتقات جزیی است که در اینجا در خواهید یافت.