جزوه میدان های برداری (ریاضی۲ فنی و علوم پایه)

نقطه اتصال حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی و فیزیک برداری همین فصل نهایی در درس ریاضی۲ است، میدان های برداری. در این فصل علاوه بر معرفی میدان های برداری و توضیحاتی در خصوص نحوه کارکرد آن ها مباحث بسیار مهم زیر را خواهید دید:

 • آشنایی با میدان های برداری
 • میدان های پایستار (کنسرواتیو)
 • دیورژانس و کرل یک میدان برداری
 • انتگرال خط میدان های برداری
 • قضیه (قانون) استقلال از مسیر
 • قضیه گرین
 • انتگرال سطح میدان های برداری
 • قضیه استوکس
 • قضیه دیورژانس
 • مساحت به کمک انتگرال خط
 • حجم به کمک انتگرال سطح

این جزوه به همراه بیش از ۲۵ مثال و ۳۰ تمرین مناسب برای ارائه مطالبی با عناوین فوق در کلاس های ریاضی۲ رشته های فنی مهندسی و علوم پایه است. مطالب به صورت ساده و روان بیان شده و مثالها و تمرین های متعدد مهارت دانشجویان را افزایش خواهد داد.

جزوه توابع چندمتغیره

از عمیق ترین مباحثی که در ریاضی۲ رشته های فنی و علوم پایه بررسی می شود بحث توابع چند متغیره است. انواع مشتق های توابع چند متغیره، مشتق های زنجیره ای و پارامتری، اکسترمم های نسبی و مطلق توابع دومتغیره از مواردی است که در این فصل معرفی شده و کاربرد آن ها را می بینیم. آزمون جزیی های مرتبه دوم و ضرایب لاگرانژ از دیگر عناوین مهم بررسی شده در این فصل است.
این جزوه در ایام شیوع کرونا برای استفاده در آموزش مجازی تهیه شده و همه نیازهای دانشجویان در این بحث را با ارائه مثال های متنوع پوشش می دهد.