جزوه توابع چندمتغیره

از عمیق ترین مباحثی که در ریاضی۲ رشته های فنی و علوم پایه بررسی می شود بحث توابع چند متغیره است. انواع مشتق های توابع چند متغیره، مشتق های زنجیره ای و پارامتری، اکسترمم های نسبی و مطلق توابع دومتغیره از مواردی است که در این فصل معرفی شده و کاربرد آن ها را می بینیم. آزمون جزیی های مرتبه دوم و ضرایب لاگرانژ از دیگر عناوین مهم بررسی شده در این فصل است.
این جزوه در ایام شیوع کرونا برای استفاده در آموزش مجازی تهیه شده و همه نیازهای دانشجویان در این بحث را با ارائه مثال های متنوع پوشش می دهد.